Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да разясни по какъв начин Вашите лични данни подлежат на обработка при кандидатстване по обява за работа (през сайта www.pfgbulgaria.com, през социални мрежи като LinkedIn и Facebook, платформи за търсещи работа лица като Jobs.bg и други) и какви са мерките, които сме предприели за тяхната защита.

„Лични данни” представлява всяка информация, чрез която можете да бъдете индивидуализиран като конкретно физическо лице. Администратор на Вашите лични данни е:

„Пи Еф Джи България“ ЕООД,

с ЕИК: 201368772,

със седалище и адрес на управление:

град София, 1336, ж.к. Люлин,  бл. 805, вх. Б, ет. 1, ап. 28,

Дружеството притежава Удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в България № 1988/19.01.2016г и в чужбина № 2315/13.07.2017г, издадени от Министерство на труда и социалната политика.

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас.

Поради това личните Ви данни ще обработваме по законосъобразен начин и ще събираме само за конкретни, изрично указани и легитимни цели. Ще обработваме само такива лични данни, които са ни необходими във връзка с целите, за които ги обработваме, и за период, не по-дълъг от необходимото за изпълнение на тези цели. Като администратор на лични данни ще предприемем необходимите технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни от неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

С каква цел и на какво основание обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме личните Ви данни за целите на извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Тази дейност се изразява в оказване на съдействие, информиране и консултиране на търсещите работа лица като Вас и на работодателите, предлагащи свободни работни места, за да помогнем на двете страни в процедурата по подбор и наемане на работа. Ако кандидатствате за отворена позиция в „Пи Еф Джи България” ЕООД, целта на обработката на Вашите лични данни е провеждането на вътрешна процедура по подбор и наемане на работа в „Пи Еф Джи България” ЕООД.  

Вашите лични данни ще бъдат обработвани за целите на изпълнение на Договор за посредническа дейност по наемане на работа, който Вие сте сключили с нас, или за целите на предприемане на стъпки преди сключването на такъв договор. Някои от Вашите лични данни могат да бъдат съхранявани и с оглед изпълнение на законово задължение – например за информиране на Агенция по заетостта за извършваната от нас посредническа дейност и сключени договори за посредническа дейност с търсещите работа лица.

Какви лични данни обработваме?

Кандидатствайки по обява за работа, Вие изразявате съгласие да обработваме съдържащите се в кандидатурата Ви лични данни. На обработка подлежат предоставените от Вас данни за контакт (като адрес, телефон, имейл и др.), както и данни, отнасящи се до Вашето име, образование, квалификация, професионален опит, постижения и всякаква друга информация, предоставена доброволно от Вас през целия процес на подбор.

За целите на извършването на посредническа дейност, описана по-горе, не се нуждаем и няма да съхраняваме без Вашето съгласие специални категории данни, като например данни, разкриващи:

 • расов или етнически произход,
 • политически възгледи,
 • религиозни или философски убеждения,
 • членство в синдикални организации,
 • здравословно състояние,
 • сексуален живот или сексуална ориентация,
 • генетични и биометрични данни.

Предоставяме ли на трети лица достъп до личните Ви данни?

С оглед указаните по-горе цели личните Ви данни могат да бъдат предоставени на нашите партньори – работодатели, предлагащи подходящи за Вас работни места.

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени и на държавни органи на основание изпълнение на законово задължение – например пред Агенция по заетостта по силата на Закона за насърчаване на заетостта и Наредбата за условията и реда за извършването на посредническа дейност по наемане на работа.

Колко време пазим Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат обработвани за период, по-дълъг от една година, освен ако не получим Вашето изрично съгласие за това. При поискване или след отпадане на необходимостта от обработването им, личните Ви данни ще бъдат заличени.

Вашият договор за посредническа дейност по наемане на работа сме длъжни да съхраняваме за период от пет години съгласно Наредбата за условията и реда за извършването на посредническа дейност по наемане на работа.

С какви права разполагате във връзка с обработване на личните Ви данни?

С оглед извършваната обработка на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:

 • Право на информация – имате право да бъдете информиран за съществуването на операция по обработване на личните Ви данни, за нейните цели и срок на обработка, тъй като имате право личните Ви данни да бъдат обработвани добросъвестно и прозрачно;
 • Право на достъп до личните Ви данни
 • Право на коригиране – в случай че обработваме непълни или неточни лични данни, имате право по всяко време да поискате те да бъдат коригирани;
 • Право на изтриване – когато личните данни престанат да бъдат необходими с оглед на целите, за които те са били обработвани, или личните данни са били обработвани незаконосъобразно, можете да поискате те да бъдат изтрити;
 • Право на възражение срещу обработването  – имате право да възразите срещу обработката на личните Ви данни, когато тя се извършва на основание изпълнението на задача от обществен интерес или с оглед наши легитимни интереси. Например имате право да възразите срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг;
 • Право на ограничаване на обработването;
 • Право на преносимост –  имате право личните Ви данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат и право тези данни да бъдат прехвърлени на друг администратор;
 • Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;
 • Право на жалба до надзорен орган – при нарушаване на Вашите права имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както и имате право на защита по съдебен ред;

Ред за упражняване на права

Можете да упражните правата си, като подадете заявление до нас, което съдържа описание на искането, предпочитана форма на предоставяне на информацията, както и адрес за кореспонденция. Подаването на заявлението е безплатно. Ще получите информация относно действията, които сме предприели във връзка с искането Ви, в срок не по-дълъг от един месец от получаване на искането.

При въпроси относно обработката на личните Ви данни, искания или възражения, не се колебайте да се свържете с нас по някой от следните начини:

 • на телефон: +35924219482,  
 • на пощенски адрес: град София, 1303, ул. „Антим I“ № 53, ет. 3 и 4.